حل مسائل و پاسخ پرسش های فیزیک 3

سوم دبیرستان (ریاضی و فیزیک)

سال 1395

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (1.48 MB)

قیمت:

0ریال 12,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 3

سوم دبیرستان (ریاضی و فیزیک)

سال 1395

پنج فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (3.23 MB)

قیمت:

0ریال 14,500ریال

 

نمونه سوالات امتحانی + حل مسائل فیزیک 3

سوم دبیرستان (ریاضی و فیزیک)

سال 1395

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (1.48 MB+3.23 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف

26,500ریال 20,000ریال

حل مسائل و پاسخ پرسش های فیزیک 3

سوم دبیرستان (علوم تجربی)

سال 1395

فصل های 1، 2، 3 و 4

نوع فایل: PDF (1.38 MB)

قیمت:

0ریال 12,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 3

سوم دبیرستان (علوم تجربی)

سال 1395

چهار فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (2.85 MB)

قیمت: 

0ریال 14,500ریال

نمونه سوالات امتحانی + حل مسائل فیزیک 3

سوم دبیرستان (علوم تجربی)

سال 1395

فصل های 1، 2، 3 و 4

نوع فایل: PDF (1.38 MB+2.85 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف

26,500ریال 20,000ریال