حل مسائل فیزیک 2

پایه یازدهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3، 4 

نوع فایل: PDF (1.76 MB)

قیمت:

0ریال 14,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 2

پایه یازدهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1397

چهار فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (3.24 MB)

قیمت:

0ریال 16,000ریال

 

نمونه سوالات امتحانی + حل مسائل فیزیک 2

پایه یازدهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3، 4 

نوع فایل: PDF (1.76 MB+3.24 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف

30,000ریال 22,500ریال

حل مسائل فیزیک 2

پایه یازدهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3 

نوع فایل: PDF (1.56 MB)

قیمت:

0ریال 14,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 2

پایه یازدهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1397

سه فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (3.22 MB)

قیمت: 

0ریال 16,000ریال

نمونه سوالات امتحانی + حل مسائل فیزیک 2

پایه یازدهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3 

نوع فایل: PDF (1.56 MB+3.22 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف

30,000ریال 22,500ریال