حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1395

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (1.21 MB)

قیمت:

0ریال 12,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 1

پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1395

5 فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (2.34 MB)

قیمت:

0ریال 14,500ریال

نمونه سوالات +حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1395

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (1.21 MB+2.34 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف 

26,500ریال 20,000ریال

حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1395

فصل های 1، 2، 3 و 4

نوع فایل: PDF (0.95 MB)

قیمت:

0ریال 12,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 1

پایه دهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1395

4 فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (1.92 MB)

قیمت:

0ریال 14,500ریال

نمونه سوالات +حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1395

فصل های 1، 2، 3 و 4

نوع فایل: PDF (0.95 MB+1.92 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف 

26,500ریال 20,000ریال