حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (1.5 MB)

قیمت:

0ریال 14,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 1

پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1397

5 فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (2.34 MB)

قیمت:

0ریال 16,000ریال

نمونه سوالات +حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (1.5 MB+2.34 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف 

30,000ریال 22,500ریال

حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3 و 4

نوع فایل: PDF (1.2 MB)

قیمت:

0ریال 14,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 1

پایه دهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1397

4 فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (1.92 MB)

قیمت:

0ریال 16,000ریال

نمونه سوالات +حل مسائل فیزیک 1

پایه دهم (علوم تجربی)

دوره دوم متوسطه 1397

فصل های 1، 2، 3 و 4

نوع فایل: PDF (1.2 MB+1.92 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف 

30,000ریال 22,500ریال