حل مسائل فیزیک 

سال اول دبیرستان

سال 94-93

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (0.72 MB)

قیمت:

12,000ریال 10,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک

اول دبیرستان

سال 94-93

5 فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (1.81 MB)

قیمت:

0ریال 12,000ریال

حل مسائل فیزیک + نمونه سوالات امتحانی

سال اول دبیرستان

سال 94-93

فصل های 1، 2، 3، 4 و 5

نوع فایل: PDF (0.72 MB+1.81 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف

22,000ریال 17,000ریال

حل مسائل فیزیک 

سال دوم دبیرستان

سال 95-94

فصل های 1، 2، 3، 4، 5 و 6

نوع فایل: PDF (1.05 MB)

قیمت:

12,000ریال 10,000ریال

نمونه سوالات امتحانی فیزیک

دوم دبیرستان

سال 95-94

6 فصل با پاسخ تشریحی

نوع فایل: PDF (2.29 MB)

قیمت:

0ریال 12,000ریال

حل مسائل فیزیک + نمونه سوالات امتحانی

سال دوم دبیرستان

سال 95-94

فصل های 1، 2، 3، 4، 5 و 6

نوع فایل: PDF (1.05 MB+2.29 MB)

قیمت: با 25 درصد تخفیف

22,000ریال 17,000ریال