اندازه گيري حرکت در مسير مستقيم بردارها حرکت در دو و سه بعد نيرو و حرکت I نيرو و حرکت II انرژي جنبشي و کار انرژي پتانسيل و پايستگي انرژي مرکز جرم و اندازه حرکت خطيي دوران غلتش، گشتاور و اندازه حرکت زاويه اي تعادل و کشساني گرانش شاره ها نوسانگرها موج ها I موج ها II دما، گرما و قانون اول ترموديناميک نظريه جنبشي گازهاي آنتروپي و قانون دوم ترموديناميک بار الکتريکي ميدان هاي الکتريکيي قانون گاوس پتانسيل الکتريکي ظرفيت الکتريکي جريان و مقاومت مدارهاي ميدان هاي مغناطيسي ميدان هاي مغناطيسي ناشي از جريان القاء و خود القايي